ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃ Prince Holding Group

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃ Prince Holding Group យើងមានយុទ្ធសាស្រ្តដែលសំដៅលើមុខងារ៣គឺបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច (ESG) ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះ យើងនឹងផ្តោតទៅលើការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍយុវជន ការជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ និងការថែទាំសុខភាព ។...